MOJECHATY.cz - Zprostředkujeme ubytování v chatách a chalupách po celé ČR - Prověřené objekty & vyhledávání na míru Vašim potřebám

VOLICHOV *** - chalupaKOUTY NAD DESNOU - wellness chataTŘEBOŇ - bezbariérový apartmán u lázní AuroraKŘIVOKLÁT - chata u hradu KřivoklátVÝPRACHTICE *** - roubenkaÚJEZDEC U LUHAČOVIC - chalupa na samotěROŽMBERK NAD VLTAVOU - chalupaSUDOMĚŘICE U BECHYNĚ - domekHRABĚTICE - chalupaDROUHAVEČ - chalupa
MOJECHATY.CZ BLOG

Články s cennými radami, tipy a postřehy:

přejít na blog
NEBAVÍ VÁS HLEDAT?

Zavolejte nám s Vaší představou o ideálním pobytu a my Vám bezplatně připravíme individuální nabídku.

kontaktujte nás
PROČ MOJECHATY.CZ
 • nízké ceny
 • přehledné online vyhledávání
 • většinu objektů osobně známe
 • specializace pouze na ČR
 • zajištění pobytu na míru
přečtěte si více
KONTAKTNÍ INFORMACE
Alena Antalová

Alena Antalová

733 134 222 - T-Mobile
alena@mojechaty.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vás informovat, že při poskytování našich služeb zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje, a to pouze v rozsahu nutném pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, a dále taktéž v rozsahu uděleného souhlasu.

V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme tyto osobní údaje přiměřeným způsobem zpracovávat též z titulu tzv. oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů je naším smluvním požadavkem. Bez nich by nebylo možné požadované služby poskytnout.

Považujeme za nutné zmínit, že ochranu osobních údajů Vás, tedy klientů, pokládáme za absolutní prioritu. Mimo zpracování založené na speciálním souhlasu budeme údaje zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po nezbytně nutnou dobu.

Osobní údaje získáváme zejména při komunikaci se zákazníky (prostřednictvím e-mailu, telefonu klasické pošty) nebo na základě užívání našeho webu zákazníkem. Dále osobní údaje získáváme taktéž v rámci využívání našich stránek. V některých případech získáváme osobní údaje taktéž od třetích subjektů, a to například tehdy, pokud třetí osoba objednává pobyt pro jinou osobou. V takovémto případě žádáme, aby nám byly zasílány vždy pouze a jen údaje, s jejichž poskytnutím dala daná osoba souhlas.

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb, tj. zprostředkování ubytování, ověřování dostupnosti možnosti ubytování, nebo vyřizování vašich dalších požadavků a případných reklamací. V tomto případě zpracováváme osobní údaje z titulu plnění plnění smlouvy a provedení opatření před uzavřením smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Co se týče údajů získaných prostřednictvím cookies, tak tyto údaje zpracováváme za účelem marketingu, tj. k perzonalizaci reklam. V takovémto případě data zpracováváme z titulu souhlasu dle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Více o cookies naleznete níže.

1. K jednotlivým kategoriím zpracovávaných údajů

 • 1.1. Zpracování identifikačních údajů zákazníka

  Veškeré identifikační údaje, které nám byly poskytnuty v případě objednáním pobytu jsou nutné pro ověření dostupnosti pobytu a dále pro následnou realizaci a komunikaci. Jedná se zejména o údaje jako je jméno, příjmení, místo trvalého pobytu. Bez poskytnutí těchto osobních údajů Vám nemůžeme poskytnout naše služby. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném k poskytování našich služeb, tj. k zajištění ubytování apod.

 • 1.2. Zpracování kontaktních údajů zákazníka

  Za účelem poskytování našich služeb, tj. zprostředkování ubytování v rekreačních objektech, potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli příslušnou nabídku zaslat či sdělit. Bez příslušných kontaktních údajů jako je e-mail či telefonní číslo, je komunikace podstatným způsobem ztížena, ne-li znemožněna.

 • 1.3 Zpracování síťových identifikátorů o IP adrese a o chování zákazníka na webu

  V rámci našich webových stránek jsou využívány soubory cookies, které slouží k získávání údajů o IP adrese zákazníka a jeho chování na webu, tj. o jaké objekty měl zájem apod., přičemž jsou tyto informace následně využívány k optimalizaci reklam. Používáním našich webových stránek uděluje zákazník souhlas s tímto zpracováním. Pokud zákazník s tímto zpracováním nesouhlasí, musí na svém počítači zamezit ukládání souborů cookies. V rámci našeho webu jsou využívány cookies společnosti Google Ireland Limited a společnosti Seznam, a.s., přičemž v rámci zpracování je dále využívána služba Google Ads a Sklik. Pokud si nadále nepřejete, abychom ve vašem případě cookies dále používali, stačí cookies vymazat nebo zablokovat. Detailní informace o blokování a odstraňování cookies naleznete webové stránce aboutcookies.org. Dále informace o blokování cookies naleznete na webové stránce prohlížeče, který používáte. Více o používání souborů cookies naleznete pomocí následujících odkazů:

 • 1.4 Platební údaje

  Za účelem poskytování našich služeb, tj. zprostředkování ubytování v rekreačních objektech, potřebujeme znát taktéž Vaše platební údaje. Tyto údaje potřebujeme taktéž k plnění našich zákonných povinností, a dále také pro uplatňování případných právních nároků. Zejména se jedná o údaje o čísle účtu, výši hrazených částek, údaje případném prodlení, bankovním ústavu apod.

2. Příjemci osobních údajů

Jak již bylo uvedeno, veškeré osobní údaje, které zpracováváme, důsledně chráníme před neoprávněným přístupem k nim.

Přístupem k Vašim osobním údajům disponují zejména zpracovatelé – externí poskytovatel služeb v oblasti informačních technologií a externí poskytovatel služeb v oblasti účetnictví a daní, kteří s naší společností spolupracují. Máte-li k okruhu zpracovatelů osobních údajů jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánům státní správy při výkonu jejich činnosti, popřípadě jiným státním orgánům, stanoví-li tak zákon, avšak vždy pouze v rozsahu zákonem stanoveném.

Vaše osobní údaje taktéž v potřebném rozsahu předáváme naším smluvním partnerům (majitelům rekreačních objektů) a to v souvislosti s poskytováním našich služeb, aby tito měli veškeré potřebné informace pro plnění svých povinností.

Při poskytování osobních údajů třetím osobám jsou tyto údaje poskytnuty vždy pouze v nezbytném rozsahu, a to pouze za podmínek existence smluvní či zákonné povinnosti mlčenlivosti těchto osob.

3. Obecné zásady zpracování

Při jakémkoliv nakládání s osobními údaji je pro prioritou zákonnost, korektnost, transparentnost a účelové omezení jejich zpracování, minimalizace zpracovávaných údajů, tedy práce jen s nezbytně nutným rozsahem osobních údajů, přesnost a důvěrnost těchto údajů a v neposlední řadě také časové omezení uložení. Osobní údaje jsou tak uloženy jen po nezbytně dlouhou dobu, jejíž nejzazší okamžik je ohraničen dobou případného uplatňování právních nároků. Po vypršení příslušné doby budou osobní údaje bez dalšího vymazány.

4. Práva

Tímto Vás informujeme, že coby subjekt údajů zejména máte v souladu s čl. 15 - 22 GDPR následující práva:

 1. a  Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

  Zákazník, tj. subjekt údajů, má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 GDPR.

 2. b  Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)

  Zákazník, tj. subjekt údajů, má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. c  Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

  Zákazník, tj. subjekt údajů, má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, kterého se zástupce týkají. Správce má za předpokladu existence alespoň jednoho z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) - f) povinnost výmaz provést bez zbytečného odkladu. To neplatí, pokud je zpracování nezbytné z jednoho nebo více důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

 4. d  Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

  Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, je-li dán alespoň jeden z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR.

 5. e  Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu má tento právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil.

 6. f  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

  Zákazník, tj. subjekt údajů, má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zástupce, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 7. g  Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 GDPR)

  Zástupce má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem výrazně dotýká.

 8. h  Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  Domníváte-li se, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení platných a účinných právních předpisů, jste oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu.

  Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. + 420 234 665 111. Pro více informací viz www.uoou.cz

5. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme zejména manuálně, ale v některých případech taktéž automatizovaně. Osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné podobě. Osobní údaje jsou zpracovávány zejména samotnými správci, přičemž některé osobní údaje jsou zpracovávány taktéž externími zpracovateli.

6. Jakým způsobem jsou osobní údaje zabezpečeny?

Abychom zajistili bezpečnost Vašich osobních údajů provedli jsme nutná technická a organizační opatření. Provedli jsme tedy taková opatření aby nedocházelo k náhodným ztrátám, zničením, zneužitím a poškozením osobních údajů, a dále aby nedocházelo k neoprávněným nebo nezákonným přístupům k osobním údajům.

7. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat:

mojechaty.cz – webový portál spravovaný následujícími společnými správci:

Alena Antalová
IČ: 758 07 742
sídlem Javorová 410/17, 62000 Brno – Holásky
Markéta Szabóová
IČ: 680 16 913
sídlem Velkopavlovická 4066/5, 62800 Brno – Židenice

V případě jakýchkoli dotazů týkahících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 548 210 987, nebo prostřednictvím e-mailu: alena@mojechaty.cz Dovolujeme si Vás informovat, že v případě uplatnění Vašich práv si musíme být jisti Vaší identitou, a tudíž je možné, že Vás o doložení vaší identity požádáme.